Adatvédelmi és Adatkezelési tájékoztató

2021. március 26.

1. A Tájékoztató célja, hatálya

1.1. Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (székhely: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.; Cg 01-02-0005205; a továbbiakban: „Adatkezelő”) a jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban „Tájékoztató”) rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége során a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli azokat a személyes adatokat, amelyek az Adatkezelő működése és az általa fenntartott honlap (www.klinikai-vizsgalatok.hu) (a továbbiakban: „Honlap”) működtetése során a birtokába kerülnek.

1.2. A www.klinikai-vizsgalatok.hu weboldal laikus tájékoztató weboldal klinikai vizsgálatokról.

1.3. A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Adatkezelő Honlapján keresztül történő kapcsolatfelvétel esetén a Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelésének elveit.

1.4. .A Felhasználóknak a fentiekben megnevezett módon megadott Személyes adatait az Adatkezelő a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli, különösen, de nem kizárólagosan a Természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 RENDELETE (General Data Protection Regulation – GDPR), az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, illetve az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint.

 

2. Fogalom meghatározások

A jelen Tájékoztatóban szereplő fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

2.1. Adatfeldolgozás jelenti az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzését, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

2.2. Adatfeldolgozó jelenti azt a természetes vagy jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve jogszabályi rendelkezések alapján kötött szerződést is – személyes adatok feldolgozását végzi;

2.3. Adatkezelés jelenti az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adaton végzett bármely műveletet vagy műveletek összességét, így különösen. de nem kizárólagosan gyűjtését, felvételét, rögzítését, rendszerezését, tárolását, megváltoztatását, felhasználását, lekérdezését, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát, összehangolását vagy összekapcsolását, zárolását, törlését és megsemmisítését, valamint a személyes adat további felhasználásának megakadályozását, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítését, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép, stb.) rögzítését;

2.4. Adatkezelő jelenti azt a természetes vagy jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adat kezelésének célját meghatározza, az Adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.5. Adattovábbítás jelenti a személyes adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tételét;

2.6. Felhasználó jelenti a bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személyt;

2.7. GDPR jelenti az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelt hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);

2.8. Harmadik személy jelenti az olyan természetes vagy jogi személyt, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki vagy amely nem azonos a Felhasználóval, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval;

2.9. Hatóság jelenti az információs önrendelkezési jog, az információszabadság és a személyes adatok védelmének biztosítása, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok jogos hozzáférhetősége érdekében alaptörvényi rendelkezésnek megfelelően létrehozott Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, amelynek feladata e jogok érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése;

2.10. Hozzájárulás jelenti a Felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítását, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

2.11. Info tv. jelenti az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt;

2.12. Személyes adat jelenti a Felhasználóval kapcsolatba hozható Személyes adatot – különösen, de nem kizárólagosan a Felhasználó nevét, azonosító jelét, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeretet –, valamint az a Személyes adatból levonható, a Felhasználóra vonatkozó következtetés.

 

3. Az Adatkezelés alapelvei

3.1. Az Adatkezelő a Személyes adatokat kizárólag meghatározott, egyértelmű és törvényes célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezeli; a tisztesség és törvényesség elvének figyelembevételével veszi fel és azokat ezen alapelvek betartásával kezeli.

3.2. Az Adatkezelő biztosítja, hogy az Adatkezelés annak minden szakaszában megfelel az Adatkezelés céljának, a Személyes adatok további feldolgozásának célja szempontjából megfelelőek, relevánsak és nem túlzott mértékűek.

3.3. Az Adatkezelő csak olyan Személyes adatokat kezel, ami az Adatkezelés céljához elengedhetetlen és az Adatkezelés céljának elérésére alkalmas. Az Adatkezelő a Személyes adatot a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A Személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely a Felhasználó azonosítását csak a Személyes adatok gyűjtése vagy további feldolgozása céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

4. Az Adatkezelés célja és jogalapja

4.1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés célja az (i) online tartalomszolgáltatás, (ii) statisztikák, elemzések készítése, (iii) a Felhasználók jogainak a védelme, (iv) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése. Az Adatkezelő a jelen 4.1 pontban rögzített céloktól a Személyes adatokat eltérő célokra nem használja fel.

4.2. A Személyes adatok kezelésére a Felhasználó önkéntes határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló Hozzájárulása alapján kerül sor. A Felhasználó jogosult arra, hogy Hozzájárulását bármikor visszavonja. A Hozzájárulás visszavonása nem érinti a Hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti Adatkezelés jogszerűségét. A Hozzájárulás alapján a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Honlap használata során a Felhasználó által megadott Személyes adatok, illetve a Felhasználóról generált Személyes adat felhasználásra kerüljön.

4.3. Az Adatkezelő a Felhasználó IP címét a Honlapra történő kattintáskor az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése érdekében, a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül jogosult rögzíteni.

4.4. Az Adatkezelő Honlapja a testre szabott kiszolgálás érdekében anonim Felhasználó-azonosítókat, azaz ún. „cookie”-kat (sütiket) használhat. A cookie-k olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozatok, amelyeket a szolgáltatók a Felhasználó számítógépére helyeznek el, így amikor legközelebb ugyanazt a webhelyet látogatja meg, a cookie-kban tárolt adatot a webhely lekérheti, és így tájékozódhat további tevékenységéről (például tárolják a Felhasználók beállításait stb.). Ezen jelsorozat önmagában csak a Felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas, nem képes viszont egyedileg is azonosítani a Felhasználót.
A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. Az Adatkezelő cookie-k alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezelik: demográfiai adatok (az 5.2 pont alapján), valamint érdeklődési kör, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

4.5. Sütikkel (cookie) kapcsolatos tájékoztatás

Mi is az a süti?

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön meglátogatja a Honlapot. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a Honlap használatát a felhasználók számára.

A webhely milyen sütiket és mire használ?

A webhely a sütiket a következő célokból használja:

·         információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használja Ön a Honlapot – annak felmérésével, hogy Honlapunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,

·         Honlapunk fejlesztése,

·         az Ön navigációjának megkönnyítése Honlapunkon és annak funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt,
bejelentkezés után, az Ön munkamenetének kezelése.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék Honlapunkat, használják annak funkciót, pl. többek között az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről. Ne feledje, ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek Honlapunk használatát.

Használatot elősegítő sütik

Ezek lehetőséget biztosítanak számunkra arra, hogy megjegyezhessük a Honlapunkkal kapcsolatos választásait.

Teljesítményt biztosító sütik

A Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink Honlapunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a Honlap mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek – mindezt Honlapunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával.

Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.
Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja Honlapunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek Honlapunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a Honlap a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

4.6. A Felhasználó szavatol azért, hogy amennyiben harmadik személyről ad meg Személyes adatot, a Felhasználó fél jogszerű hozzájárulását beszerezte. Bármely Felhasználó e-mail címének és egyéb Személyes adatának (pl. Felhasználó név, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, illetve az általa megadott Személyes adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

 

5. A kezelt Személyes adatok köre

5.1. Ha a Felhasználó a Honlap felületét látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.

5.2. A jelen Tájékoztatóban foglalt célokból az Adatkezelő a Felhasználó által közölt Személyes adatokat kezeli (pl.: vezetéknév, keresztnév, nem, lakóhely, tartózkodási hely, születési hely, születési idő, e-mail cím, levelezési cím stb.).

 

6. Az Adatkezelés időtartama

6.1. Az Adatkezelő a Felhasználó adatait a fentebb írt adatkezelési célok megvalósulásáig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, illetve a Felhasználó kérésére történő törlésig kezeli.

6.2. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok, a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

6.3. A Felhasználó bármikor tiltakozhat az Adatkezelés ellen, kérheti az Adatkezelés megszűntetését, az Adatkezelés egyes módjainak megszűntetését illetve az adatok törlését az egyes célokat illetően is. Ez esetekben az ilyen tartalmú kérelem beérkezéséig és feldolgozásáig – melyet Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 10 munkanapon belül elvégez – tart az Adatkezelés időtartama.

6.4. A 7. pont szerint kérelmezett törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

7. A Felhasználó jogai

7.1 A Felhasználó az Adatkezelésre vonatkozóan az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre megküldött e–mail útján vagy az Adatkezelő fenti alatti címére megküldött tértivevényes vagy ajánlott levélben tájékoztatást kérhet az Adatkezelésre vonatkozóan. A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli- e a Felhasználó Személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. A Felhasználó tájékoztatáskérése – többek között – kiterjedhet a kezelt Személyes adatok körére, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az Adatfeldolgozók megjelölésére.

7.2 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

7.3 A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

7.4 A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák.

7.5 A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Felhasználó Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 

8. Adatfeldolgozó igénybevétele

8.1 Ha az Adatkezelést az Adatkezelő nevében más végzi el, az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az Adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és a Felhasználók jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

 

 

9. Adattovábbítás lehetősége

9.1 Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

9.2 Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezetnek.

 

10. A Felhasználó jogorvoslati lehetőségei

10.1 Javasoljuk, hogy a Felhasználó a hatósági, illetve a bírósági jogorvoslati lehetőségek igénybevétele előtt panaszával forduljon az Adatkezelőhöz.

Az Adatkezelő kapcsolattartójának elérhetősége:
Név: Shalaby Kinga
Telefonszám: +36 1 250 4876
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

10.2 A Felhasználó a Személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén jogosult a Hatósághoz bejelentést tenni az alábbi elérhetőségen:


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

10.3 A Felhasználó jogosult bírósághoz fordulni jogainak megsértése esetén, illetve amennyiben nem ért egyet az Adatkezelő azon döntésével, amelyet a Személyes adatainak kezelésére vonatkozó tiltakozása tekintetében hozott. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik és a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

11. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása

11.1 Az Adatkezelő jogosult a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Adatkezelő azonban minden olyan, a jelen Tájékoztatót érintő módosításról tájékoztatja a Felhasználót, amely jogainak gyakorlásához, illetve kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.

 

Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete
Elérhetősége:
Cím: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Klinikai Vizsgálatok

A klinikai vizsgálatok célja a gyógyszeres terápia fejlődése, egyre hatásosabb és biztonságosabb gyógyszerek kifejlesztése.

Oldaltérkép

Információk

© 2023 klinikai-vizsgalatok.hu. All Rights Reserved. Designed By One Online